999, arba Antižvėris

Šiame skyrelyje parodysiu kaip susiję „Filognozijos pradmenų“, devynių vartų doktrinos ir mano gyvenimo dėmenys, kad būtų aiškesni naudojami simboliai, ženklai ir skaičių reikšmės. Pirmas svarbus skaičius yra 999, kuris gaunamas aštuoniolika tomų padalinus į dvi dalis, po 9, o visumą sudėjus numerologiškai, tai yra 9 + 9 = 18 ir 1 + 8 = 9. Ką reiškia šie skaičiai suprasti nesunku: devyni yra apverstas šešetas, kuris yra Žvėries, aprašyto Jono apokalipsėje, ženklas, todėl 999 yra Antižvėris, kitaip apverstas 666. Kam šie ženklai reikalingi filognozijoje, bus atskleista tolesniuose tomuose, bet jau dabar galima padaryti užuominą, kad Antižvėris yra Baltasis drakonas, vykdantis tikrovės pertvarkymą ir perstatymą, kurio tikslas Drakono, tai yra Transcendencijos, perkėlimas į dvasią, kurioje sukuriama antitezinė jo forma. Kitaip sakant, Žvėris, transcendencija, žymimas ženklu 666, o jo antipodas arba inversija, tai yra Antižvėris, žymimas 999.

Tokiu atveju kyla klausimas, ką reiškia devyni vartai? Tai priemonės, reikalingos įvykdyti minėtai inversijai, po kurios žmogus tampa baltuoju drakonu, arba Antižvėrimi. Norint suprasti kaip tai įmanoma, reikia pažiūrėti į toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodoma kokia kiekvienų vartų vieta ant sigilo MS-DS, ir supratus, kaip tie vartai susiję su atitinkamo numerio „Filognozjos pradmenų“ tomu. Tai reikalinga perėjimui prie aukštesnio etapo, kuriame parodoma pirmo devyneto logika, įdėta į knygų tomus.

Matome, kad sigilas sudarytas iš dviejų priešpriešinių dalių, kurios žymimos kaip mažosios ir didžiosios sievos sandūra, simbolizuojanti žmogaus ir transcendencijos sąveiką. Taip pat matome, kad iš dalies šis sigilas panašus į civilizacijų rombą, kur apatinė dalis yra gyvybė, viršutinė – kosmosas, dešinė – istorija, ir kairė – metafizika. Centras yra visas kryptis susiejantis mazgas, kuris žymimas ketvirtų vartų skaičiumi, reiškiančiu pagrindinę dviejų antitezių būseną: divergencijos ir konvergencijos žaismę. Visi „Filognozijos pradmenų“ tomai rašomi pagal šią logiką, kur kiekvienas tomas atitinka kiekvienų vartų dvasią, sugebėjus surasti raktą į jo perskaitymą. Tai reiškia, kad tekstas atitinka tam tikrą būseną, kurią per kūrybinį aktą reikia susikurti, kad būtų atverti Antižvėries vartai savo prote, tai sąmonėje atliekant tarsi maginį ritualą. Tai ypač veiksminga kuriant tekstą; tačiau kai jis jau parašytas tą patį galima pasiekti ir skaitant, surandant teisingą knygos atrakinimo principą. Jau pateikti pirmo devyneto atrakinimo raktai, liko atrakinti antrą ir trečią. Atrakinti trys devynetai sumuojasi 9 + 9 + 9 = 27 ir visuma – 2 + 7 = 9, kurie atitinka:

1) „Filognozijos pradmenys“ 1 – 9 (pirmas devynetas)

2) „Filonozijos pradmenys“ 10 – 18 (antras devynetas)

3) „Įstatymas ir Dvasia“ (sintezės devynetas)

4) „Baltojo drakono civilizacija“, I dalis (didžiosios sintezės devynetas)

Šiuo metu užbaigtas pirmas devynetas, kurį dabar belieka atrakinti devynių vartų doktrinos metodu, kur kiekvienas tomas atitinka vienus vartus iš eilės, kaip pažymėta ant sigilo.

1. Naujo metodo principai – individualumo vartai. Raktas: kiekvienas begalybę matuoja pats. Tai pati kelio pradžia, kurioje dar ieškoma savo idėjos, apžvelgiama visuma, kuriamas individualus stilius bei forma, atrandamas savasis Aš.  Susivokiama savo laisvėje, įvairių galimybių begalybėje, iškeliami tikslai ir uždaviniai, ieškoma priemonių. Tie, kas nori eiti mano keliu, turi praeiti šią knygą-vartus turėdami tikslą įtvirtinti savo vidinę formą, kurioje turi būti išsukama iš pagrindinio kelio į savo atskirą „misiją“, kuriai reikia pasiryžti atiduoti visą savo mažąją kelionę, tai yra gyvenimą. Tai lengvasis variantas palyginus su tuo, kuriame susikuriami savo vartai, tačiau naudotis jau esančiais – nedraudžiama. Šį metodą naudojo Jėzus iš Nazareto, sakęs: Aš esu kelias, tik per mane pasiekiamas amžinas gyvenimas. Mano rodomas kelias kitoks – Antižvėries kelias.

2. Amūrinė vizija – nesekimo vartai. Raktas: sekam tik begalybe. Šis tomas iškelia begalybės beždžionės problemą, kurioje ribota iliuzija pastatoma į begalybės vietą ir nori užimti žmogaus protą. „Amūrinė vizija“ tai meilė begalybei, iš kurios kyla visa gamta ir gyvybė, kuri turi būti saugoma ir puoselėjama. Tai yra meilė begalybei, begalinei transcendencijai, tuo pačiu yra ir meilė gyvybei, kurią ji kuria. Kadangi nesekimas nėra absoliutus, bet susijęs su konkrečia egzistencija, tai begalybės vaizdinys turi sumažintą formą, su kuria susisaistoma mažosios sievos ribose. Šie vartai yra vidiniai žmogaus vartai, įgaunantys ne absoliučią, bet tik žmogišką formą, kuri antropomorfizuota ir įkultūrinta, apvilkta žmogiškos kūrybos rūbu. Šis tomas yra ganėtinai asmeniškas, tai yra susijęs su Mockuvos sluoksniu sąmonėje, todėl skaitant mano asmenybę reikia pakeisti savąja.

3. Vaivorykščių vasara – bendravimo vartai. Raktas: einame vidurio keliu. Šie vartai skirti bendraminčių vienijimuisi, kurie turi begalybės sąmonę, bet neatsiriboja nuo pasaulio, atsisako vienuolystės. Tai pusiausvyros principas, atsisakantis viršavimo arba tarnavimo ideologijos, kuriame nesiekiama būti nei didesniu, nei mažesniu negu kiti. Tarnauja religija, o viršauja – mokslas. Tuo tarpu einant begalybės keliu mano principu, renkamasi filosofija, kuri neturi polinkio į kraštutinumus ir stovi centre, vadinamame „aukso viduriu“. Tai gyvenimo vasaros vartai, kuriuose klesti gyvybė, imanti syvus iš nematomos transcendencijos, kurioje ji sukasi ratu per pavasarį į gimimą bei per rudenį į mirtį.

4. Juodasis drakonas – karo vartai. Raktas: pagrindinė kliūtis į begalybę yra begalybės beždžionė. Todėl šie vartai yra karo paskelbimas viskam, kas kliudo siekti begalybės, kurios nėra šiame pasaulyje ir žmogaus prote. Tai karas savo mažajam Aš, iliuzijoms, ideologijai, propagandai, lyderiams, pranašams, viskam kas suteršta šio pasaulio ribotumu ir menkumu. Tai vietos paruošimas drakono akies atvėrimui, kuri turi būti pirmiausiai išvalyta ir išgryninta: atsisakant netikrų autoritetų, sugriaunant stabus, išvalant protą nuo pseudotiesų. Nunyksta mitas, istorija, suspenduojami gyvūniniai instinktai, iškylama į aukštą dvasinį lygį, pasiruošiama susitikimui su transcendencija. Taip baigiamas pradinis etapas 666 transformuoti į 999, arba juodojo drakono pavertimui baltuoju drakonu.

5. Gyvybės magija – transcendencijos vartai. Raktas: gamta – pirmas žingsnis į transcendenciją. Šiame tome į transcendenciją bandoma pasižiūrėti kaip į gyvybės lopšį, kurios sukūrimas suvokiamas kaip magijos aktas. Tikrovė yra magiška ir mįslinga ir visos pagrindinės civilizacijų formos buvo noro ją suprasti ir įvaldyt išraiška. Ji virto mitologiniais pasauliais, kuriuose aiškinama jos sandara, aprašomi pagrindiniai herojai, jų nuotykiai ir kertiniai civilizacijos įvykiai. Pakilus į aukštesnį lygmenį, žmogaus egzistenciją, atsiranda likimo, nuotykio, tragizmo, komizmo elementai. Nuo to kaip susijungia sąmonėje pagrindiniai elementai, priklauso žmonių psichovektorių tipai, apibrėžiantys konkrečią sąveiką su metafizine anapusybe ir šiapusybe. Taip atrandama kryptis, kurioje ieškoma objektyvios begalybės, kuri įleidžiama į sąmonę, tampa orientyru ir atskaitos centru. Gamta yra regimas drakono veidas.

6. Ateities istorija – kelio davimo vartai. Raktas: begalybė atveriama pasitraukimu iš kelio, savo mažojo Aš pašalinimu. Tai yra tylos vartai, kurie siejami su kalba ir net mąstymu. Norint pasitraukti begalybei iš kelio, reikia pilnai apvalyti ir išgryninti savo drakono akį, atsisakant kalbos ir mąstymo. Tai savotiška „budistinė“ meditacija, kuri vadinama „tuštumos meditacija“. Akivaizdu, kad nutildyti vidinę kalbą neužtenka, reikia nutildyti ir išorinę kalbą bei visus jos šaltinius. Konkrečiai šiame tome pasirinktas laiko aspektas, kuris yra laiko upės į save įleidimas, ateities pavidalu. Transcendencija yra ateitis, turinti atnešti į civilizaciją pilną anapusybės atvertį, kuri leis pereiti prie naujų gyvenimo formų, tapti kosminiais. Ateities istorija tai galimybė susitikti su metafizine realybe visos civilizacijos istorijos masteliu. Tai iš pradžių padaroma individualioje sąmonėje, o paskui visuotinai. Ateities istorija – tai kelio davimas ateičiai.

7. Drakono akis – ištikimybės vartai. Raktas: ištikimybės priesaika begalybei. Atsivėrus begalybei per pirma teorinės sintezės aktą ir susiformavus tam tikro stiliaus rišliui, jam prisiekiama ištikimybe, atsisakant sugrįžti prie savo mažojo Aš, prie savo netikro, gyvūninio gyvenimo ir pasaulio, nusisukama nuo begalybės beždžionių. Susiformuoja tam tikra mitologijos sistema, kuri uždaro savo rėmuose visą istorinį procesą, primeta jam gyvenimą tvarkančių archetipų sistemą. Tai momentas, kuriuo prasideda tikra metafizinė inversija, kurios tikslas – išvystyti baltojo drakono sąmonę. Kokio ji išsivystymo priklauso nuo to, kiek atsivėrus drakono akis. Per žmonijos istoriją buvo kelios transcendencijos atvėrimo formos, sukurtos teorinės sintezės. Filognozijos tikslas – naujos drakono akies sukūrimas, kuris pamato transcendenciją nauju žvilgsniu, paruošia dirvą naujai civilizacijos formai. Šis tomas yra Savo-Aš ir Kito-Aš destrukcija.

8. Angelų diena – įšventinimo vartai. Raktas: apokalipsė. Tai susitikimo su anapusine realybe momentas, kai drakono akis patiria nušvitimą, po kurio nukrenta uždangos, sąmonė pilnai apsivalo, palieka už nugaros buvusį pasaulį ir pereina į paskutinį egzistencijos etapą. Tai dvasinės realybės pilno pasirodymo įvykis, kurio metu žmogus galutinai įrodo, kad pasiruošęs begalybei ir absoliučios tiesos pasirodymui. Šios būsenos metu jau negali būti nei Mockuvoje, nei Lietuvoje, nes tikrovėje tai iliuzinės personos, uždėtos ant pirmapradės sąmonės, kurioms nukritus, pasirodo giluminė žmogaus savastis, rodanti kas jis yra iš tikro. Mano vertinimu, šis įvykis turi įvykti dešimtmečio bėgyje, įvykdžius tikrą proveržį, kuris turi įeiti į 18 tomo, „Pažinimo meilė“, turinį. Tai bus paskutinio, trečio devyneto atrakinimas.

9. Juodoji liepsna – begalybės vartai. Raktas: stella supernova. Šiame tome apžvelgiama šiapusinė ir anapusinė santvarka, bei jas rišančioji grandis „gyvieji ir mirusieji“ arba „šiapusiniai ir anapusiniai“. Tai įvykis, kurio metu tampama tikru AlfaOmega, arba dvasine būtybe, vadinama Dievo pasiuntiniu. Šiame tome užšifruota informacija, kaip praeiti pro paskutinius, devintus vartus, kurie sukuria drakono akyje maksimalios atverties būseną, žymimą ženklu ∞. Ši būsena yra tiesioginis transcendencijos regėjimas, kuriam netrukdo jokie pašaliniai dalykai: šio pasaulio problemos, rūpesčiai, troškimai, norai, ambicijos. Tai galutinė 666 transformacijos į 999 fazė, kurioje įvykdoma „Baltojo drakono civilizacijos“, I dalis, sintezė, reikalinga naujo pasaulio sukūrimui. Pagrindinė „formulė“ yra

[999] [27] [9] – [9] [18] [666]

Tuo pirmas 9VD paaiškinimas, paruošiantis dirvą antro devyneto atrakinimui, baigiamas, atveriant kelią naujo ciklo informacijai.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s