Knygynas

ISBN 978-609-08-0170-3 (spausdintinė)

ISBN 978-609-08-0171-0 (elektroninė)

Vienuoliktame „Filognozijos pradmenų“ tome dėmesio centre yra žmogaus klausimas, sprendžiamas nauju, filognozijos metodu, bandant mąstyti iš metafizinės, trečio asmens perspektyvos, kuris turi parodyti, kas jis yra pasižiūrėjus į jo visumą „iš anapus“. Atskleidžiami metafiziniai žmogaus ir transcendentinio pasaulio dėmenys, siekiama apmąstyti koks jo likimas iki ir po mirties, kokia gyvenimo prasmė ir kaip susirasti geriausią mažosios gyvenimo kelionės scenarijų. Tam metafizinis požiūris papildomas genealoginiu, atskleidžiančiu, kas yra žmogus gamtoje kaip gyvūnų rūšis ir kokia jo pagrindinė misija šiame pasaulyje. Taip pat klausiama, kokia geriausia santvarka siekiant išpildyti žmogaus metafizinę ir gyvūninę esmę.


ISBN 978-609-475-528-6

Pirmosios knygos .pdf failas, kurioje galima susipažinti su mano filosofija iš 2008 – 2011 laikų. Čia publikuojami įrašai iš tinklalapių http://www.filosofija.blogas.lt ir http://www.mindcontrol.blogas.lt, kurie į knygą paversti buvo 2011 metais. Tačiau ilgą laiką jie buvo tik rankraštis ir galiausiai, 2020 metais, knyga buvo publikuota lulu.com leidykloje-spaustuvėje. Visiems, kas nori susipažinti su šiuo tekstu, kuris yra ankstyva filognozijos forma, siūlau nemokamai parsisiunčiamą failą. Čia turime introjekcijos, tikrovės, proto ir laisvės teorija, kurioje randamos sątvarologijos užuominos ir pirmas sievos psichovektoriaus idėjos variantas.


ISBN 978-609-08-0066-9 (popierinė)

ISBN 978-609-08-0067-6 (elektroninė)

Knygoje pateikiama fundamentaliosios ontologijos struktūros apžvalga, naudojant fenomenologinę ir metafizinę prieigą. Remiantis A. Šliogerio ir F. Nietzsche‘ės filosofiniais apmąstymais, išskiriama egzistencinė ir gyvybės perspektyva, kuriose atsispindi dvi ontologinės projekcijos, metafizikoje sukuriant į žmogų orientuotą filosofiją, jį padarant teoriniu orientyru ir centru. Šiame kontekste aptariama autoriaus metafizinės būsenos sandara, išreiškiama devynių vartų doktrinos priemonėmis, naudojamomis gyvenimo kelionės ir metafizinio išsivystymo uždavinių apibrėžimui ir jų įgyvendinimui, pasiekiant filosofinės būsenos atveriamos transcendencijos pasirodymą sąmonėje. Parodoma, kad šią sistemą galima laikyti bet kokios civilizacijos galimybių žemėlapiu, kuriuo naudojantis galima rinktis norimą tautos istorijos kryptį.


ISBN 978-609-08-0004-1 (Leidinio forma: Spausdintinis)

ISBN 978-609-08-0005-8 (Leidinio forma: Elektroninis – PDF)

Pagrindinė knygos tema – Vakarų civilizacijos metafizinių pagrindų analizė, kurios tikslas – su­kurti fundamentalų modelį, apimantį šiapusinio ir anapusinio pasaulio dėmenis, įkūnijamus pla­netinės istorijos ir mitologijos konstruktų. Teigiama, kad civilizacija vys­tosi pagal G. Hegelio tezės, antitezės ir sintezės principą, ir pažengusioje, antitezės, pakopoje renkamasi tarp šio pa­saulio ir metafizikos, o aukščiausia pakopa yra šių dė­menų sintezė, kurioje metafi­zika įtraukiama į istoriją, o ši pro­jektuojama į transcendentinę erdvę. Sintezei pasiekus aukščiausią tašką, išsivys­to vadinamoji Baltojo drakono civili­zacija, kurioje anapu­sybė pilnai integruota į są­monę. Juodą­ja liepsna vadinama pirmapradė sąmonės būsena, kurioje patiriama ikikultūrinė žmogaus es­mė, reikalinga sugrįžimui prie ištakų, prie tikrojo žmogaus.


ISBN 978-609-475-932-1 (spausdinta)

ISBN 978-609-475-933-8 (elektroninė)

Knygoje pateikiama fundamentaliosios ontologijos sistema, kurios pagrindu bandoma anali­zuoti lietuvių tautos metafizinę istoriją iš asmeninės ir visuotinės perspektyvos. Aiškinamos psichologinės civilizacijos formavimo struktūros, istorijos formavimo institucijų metodikos, kurios naudojamos tiek globalinio projekto, tiek vietinės, tautinės jo variacijos kūrimui. Šios knygos tikslas – išaiškinti kaip turi būti derinamas laikinas žmogaus gyvenimas ir jo perspek­tyvos istorijoje bei amžinybėje. Metodika pateikiama kaip filognozija, kuri yra filosofijos at­maina, kuri ieško ne tiek išminties, kiek žinojimo, supratimo. Taip pat, keliama hipotezė, kad naujausią istorinio proceso logiką valdo numanomas Įvykis, susijęs krikščioniškos civilizaci­jos galutine faze.

Nuoroda nemokamam parsisiuntimui:


ISBN 978-609-475-873-7 (spausdinta)

ISBN 978-609-475-874-4 (elektroninė)

Knygoje pateikiamas filosofinis civilizacijos pagrindų apmąstymas, išskiriant tris kertinius princi­pus pagal tai, kokia yra pagrindinė sąmonės forma. Pirmapradė sąmonė kuria bazinį sąlyčio su tik­rove variantą, kuriame vyrauja paprasti socialumo, technikos ir kultūros vaizdiniai; kultūrinė sąmo­nė yra silpnoji civilizacijos forma, kuri neturi išvystytų pažinimo galimybių, reikalingų galingų technologijų atsiradimui; ir mokslinė sąmonė yra stiprioji civilizacijos forma, kuri intensyviai pažįs­ta tikrovę, kuria technologijas ir plečia dirbtinio pasaulio mastą, kuriuo keičiama gamta ir prigimtis, siekiant naujos tikrovės tvarkos, metančios iššūkį natūraliai tvarkai. Vakarų pasaulyje begalinė są­monė reiškiasi trimis globalizmo variantais: krikščionišku globalizmu, komunizmu ir transhuma­nizmu. Jiems priešinasi nacionalizmas, siekiantis tautinės sąmonės viršenybės, kurioje filosofinės, religinės, politinės ideologijos turi tarnauti tautai. Knygoje bandoma dekonstruoti ideologinių są­monių pagrindines struktūras ir sukurti analizės metodą, kuris geriau padėtų suprasti jų logiką iš fundamentaliosios metafizikos perspektyvos.


ISBN 978-609-475-763-1

Nauja knyga, kuri pasirodžiusi šiais metais, kurios tikslas – pratęsti trasnhumanizmo temas, nagrinėtas ankstesniuose “Filognozijos pradmenų“ tomuose. “Ateities istorijos“ pagrindinė tema – filognozijos istorinių perspektyvų numatymas, siekiant kad ši sistema taptų pereinamuoju etapu prie auštesnio lygio mokslo, kaip filosofija buvo klasikinio mokslo priešaušris. Šiuo tikslu bandome suprasti mokslo istorijos pagrindinius dėsningumus ir etapus, numatome kokios kils problemos ir iššūkiai, koks turi būti supratimas, kad civilizacijos neištiktų katastrofa. “Ateities istorija“ yra šeštas “Filognozijos pradmenų tomas, kuriame supratimo lygis pakeliamas į aukštesnį, atveriama drakono akis iki tikro archontinio lygio. Geriau negu “Juodasis drakonas“; geriau negu “Gyvybės magija“.

“Gyvybės magija“ yra penktas “Filognozijos pradmenų“ projekto tomas, kuriame pateikiama gyvybės samprata, religijos, filosofijos ir mokslo kontekste, atgaivinant senąjį modelį, kurį bandė ištrinti pozityvistai ir scientistai, kurie šiuo metu aptarnauja technologinės metafizikos transhumanizmo ir posthumanizmo projektą. Aptariama tradicinė Atėnietiškos krypties metafizika, jos ryšiai su žydiškos tradicijos religiniu, krikščionišku gnosticizmu. Remiantis šios metafizikos baigiamuoju vystymosi etapu, kuris yra atvirai antitechnologinis ir nukreiptas prieš metafiziką, bandoma nubrėžti filognozijos kelią, kuri, priėmusi šiuos naujausius istorijoje pertvarkymus, kovoja prieš nemąstantį posthumanistinės eros įvedinėjimą mokslo priemonėmis.

ISBN 978-609-475-674-0

https://www.lulu.com/en/us/shop/darius-mockus/gyvyb%C4%97s-magija/paperback/product-k6j8q5.html?page=1&pageSize=4

Filognozija yra bandymas nauju žvilgsniu pažiūrėti į svarbiausias religijos, filosofijos ir mokslo temas, siekiant atskleisti pamatinę žmogaus struktūrą ir kaip ji apibrėžia tai, kas yra žmogus šioje realybėje. Filognozija yra pažinimo metodas, kurio tikslas atverti ieškantiems tiesos naujus kelius, parodant iki šiol nematytas pasaulio aiškinimo galimybes. Taip pat atskleidžiama naujausių sąmonės valdymo technologijų prigimtis ir jų pavojus žmogui.

ISBN 978-609-475-406-7

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1e5mppem.html

Antrame Filognozijos pradmenų tome, išplečiamos pirmojo tomo temos, pagilinama filognozijos sąvoka, išryškinamos pagrindinės kryptys, atskleidžiant autoriaus sątvarologijos bei substratologijos pagrindines prielaidas, bei pagrindinius žmogaus bei tikrovės pažinimo organizavimo principus.

ISBN 978-609-475-407-4

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1mm24k76.html

Ši knyga yra archyvinis rinkinys, skirtas papildyti du išleistus “Filognozijos pradmenų“ tomus, kuriame paaiškinami ir detaliau atskleidžiami pagrindiniai klausimai, leidžiama susipažinti su pagrindinių idėjų raida, įveda pagrindiniuose tomuose nenagrinėtų temų.

ISBN 978-609-475-415-9

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-156gz4vw.html

Knygoje populiariai pristatoma nauja sąmonės ir žmogaus teorija, pratęsiant ankstesnių tomų filognozijos idėjas. Remiamasi filosofijos ir civilizacijos istorija, F. Nietzsches ir A. Šliogerio filosofijų įžvalgomis bei autoriaus autentiška patirtimi, formuluojant bazinę žinių struktūrą, reikalingą susikurti teisingą gyvenimo projektą, pagrįstą naujausia situacija planetoje.

ISBN 978-609-475-490-6

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1jwjy58z.html

Knygoje supažindinama su telepatijos bei kognityvinės empatijos metodais, kurie bendrai vadinami mintirega. Tai nauja sąvoka, naudojama slaptame psichožvalgybos moksle, kuris naudojamas psichologinėse spec. tarnybų operacijose. Knyga taip pat rekomenduojama, psichotronikos bei gaujinio pjudymo aukoms, kurie kenčia terorą bei persekiojimą, nori turėti bendrą situacijos supratimą ir susipažinti su kovos būdais.

ISBN 978-609-475-449-4

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/mintiregos-metodai/paperback/product-1dgrzvke.html

Knyga sudaryta iš filosofinio dienoraščio, rašyto 2008 – 2011 metais ir yra “Filognozijos pradmenų“ priešistorė. Joje matome visų pagrindinių filognozijos idėjų ištakas, vėliau išvystytas į sątvarologijos ir sievos teorijas. Remiantis F. Nietzsches filosofija, keliamos tikrovės prigimties, pažinimo, laisvės problemos, bet oponuojant jam ir siekiant įtvirtinti naujojo libertarizmo pagrindus. Pagrindinė šio libertarizmo idėja ta, kad laisvė yra ir laisvė blogiui, todėl tam, kad būtų priimtinas kaip politinė šiuolaikinės visuomenės doktrina, jis turi būti apribotas etika, tik taip padarant jį tinkamu bendrabūvio pamatu. Šis principas libertarizme neretai užmirštamas, įsivaizduojant, kad laisvė naikinti laisvę yra sudėtinė jo dalis, tačiau tai klaidinga interpretacija, skirta supainioti protą ir apkaltinti libertarizmą nuodėmėmis, kurių jis neturi. Norintiems susipažinti su labiau išvystytu variantu, siūlome skaityti “Filognozijos pagrindus“.

ISBN 978-609-475-528-6

https://www.lulu.com/en/us/shop/darius-mockus/tikrov%C4%97-protas-ir-laisv%C4%97/paperback/product-gdr82p.html

“Sievos teorija“ yra Filognozijos pradmenų projekto dalis, kuriame bandoma apžvelgti visų santykio su realybe modelių logiką istoriniu ir neistoriniu požiūriu. Bandoma paaiškinti kokios žmogaus galymybės pažinti pasaulį, kuriame jis gyvena ir save, siekiant įminti gyvenimo paslaptį. Kokia civlizacija palankiausia gyvybinio proceso klestėjimui, ir kiek tame svarbus tiesos turėjimas. Pavyzdžiui, mitologija arba magija tikrovėje orientavosi labai silpnai, tačiau atskirais atvejais turėjo klestinčias civilizacijas. Tuo tarpu, nors mokslas žino ir gali daug daugiau, pasirinko nusižudymo kelią istorijoje. Kaip šią padėtį ištaisyti? Ir kiek prie naujo civilizacijos principo galėtų prisidėti filognozija. Remiamasi M. Heideggerio, A. Šliogerio, I. Kanto ir kitų filosofų patirtimi. Knygoje pristatomas principas yra holoceno propogavimas, kaip priešpriešos antropocenui.

ISBN 978-609-475-527-9

https://www.lulu.com/en/us/shop/darius-mockus/sievos-teorija/paperback/product-dpj8m7.html


Elektroninės knygos M. Mažvydo bibliotekoje

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/document-search#pages/standart/document/search/search.jsf?locale=lt_LT