Titanizmo tragedija ir komedija Nietzsches filosofijoje

Pirma knyga, kurioje F. Nietzsche išdėstė gyvenimo sampratą, yra „Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios“ (1872). Kadangi ji yra artima mūsų nagrinėjamai temai, turime suprasti, kas slypi už neaiškių ir miglotų Nietzsches simbolių, ką jis mato ir mąsto su savo protinėmis bei meninėmis abstrakcijomis. Knygoje simboline forma, panašia į naudojamą filognozijoje, bandoma apmąstyti tikrovės, gyvenimo ir … Daugiau: Titanizmo tragedija ir komedija Nietzsches filosofijoje

Naujos knygos viršelis

Kitais metais pasirodys mano nauja knyga, kuri vadinasi "Gyvybės magija", 5 tomas. Su viršelio koncepcija galima susipažinti jau dabar. Dalis skyrių paviešinta šiame tinklaraštyje, tačiau knygoje bus informacijos, kuri viešai neskelbiama ir bus galima gauti tik įsigijus knygą.

Aukštoji baltojo drakono magija

Gyvenimo egzistencinis centras filognozijoje vadinamas sumatoriumi, kuris turi sievos psichinę sandarą, dalinamą į aštuonis elementus, naudojamus gyvenimų klasifikavimui. Pasirinkimų pagal savo galimybes yra kiekvienam žmogui, tačiau norint užsiimti filognozija, tinkami tik keli jų. Pasirinkus kitus – gyvenamas tampa ne filognozo gyvenimu. Iš kitos pusės, vadinamos sitra achra, gyvenimo pagrindas yra būtis, įvairiais istoriniai laikotarpiais įgaunanti … Daugiau: Aukštoji baltojo drakono magija

Darbininkų klausimas

Kairiųjų judėjimo valstybėse ištakos yra K. Markso politinė filosofija, kurioje buvo pagrįstas darbininkų klasės išsilaisvinimo teorinis modelis. Pradiniame etape buvo svarstomas artimasis tikslas, kuris buvo išsivadavimas iš priespaudos, ir tolimasis tikslas – utopinė tobulos visuomenės svajonė, vadinama komunizmu. Imant terminų kūrimui skirtingus žodinius šaltinius įsitvirtino du variantai: komunizmas, nuo žodžio commune (pr.) ir socializmas, nuo … Daugiau: Darbininkų klausimas

Sigilų formulavimas

Įvairiose istorinėse kultūrose turėtos įvairios rašto sistemos, naudojusios skirtingus informacijos kaupimo ir perdavimo metodus, pagrindinės kurių yra piktograminis, ideograminis ir fonograminis raštas. Piktogramose paveiksliukais piešdavo pasakojamas situacijas; ideogramose ženklais perduodavo idėjas; o fonogramose perduodama reikšmė garsų tarimo pagrindu. Šiuolaikinės kalbos daugiausiai yra fonograminės; kai kurios, ypač Azijos šalyse, vis dar yra ideograminės; o piktogramomis informacija … Daugiau: Sigilų formulavimas

Moters principas krikščionybėje

Šios knygos idėjoms pagrįsti galima pasinaudoti J. Ivanauskaitės romano „Ragana ir lietus“ įžvalgomis, aiškinančiomis konfliktą, kurį įveda į gyvybinį procesą krikščioniška civilizacija, pradėta Izraelyje, supriešinant gyvybės principą su dvasiniu. Šis romanas yra simbolinis, kuriame pasinaudojama pagrindinių veikėjų gyvenimo istorijomis, kurio nors krikščionybės doktrinos aspekto pademonstravimui. Šiame romane ypač svarbus yra moters santykio su krikščionybe klausimas, … Daugiau: Moters principas krikščionybėje

Nauja gyvybės samprata

„Gyvybės magija“ yra pirmas bandymas sukurti holoplastinę gyvybės teoriją, apimančią matomą ir nematomą realybę. Mokslinėje civilizacijoje įprasta vadovautis materialistine gyvybės interpretacija, kuri atskleista Č. Darvino evoliucijos teorijoje, kurioje aukštesnės gyvūnų rūšys vystosi iš žemesnių laipsnišku tobulėjimu. Šios teorijos problema ta, kad ji apima tik vieną realybės dalį, laikydamas, kad šis pasaulis yra „gyvenimas“, o anas … Daugiau: Nauja gyvybės samprata

Tobulo kūrinio paslaptis

Iš psichologijos žinoma, kad žmogaus psichika yra jį supančios aplinkos atspindys, sakoma kaip išorėje, taip ir viduje. Šį principą nesunku sumodeliuoti sievos struktūroje, kurioje detalizuoti visi psichovektorių sudarantys vidiniai komponentai. Viena iš įdomesnių šio principo pritaikymo sričių yra kūryba, kurioje atsispindi kūrinių autoriaus pasaulis. Utopinis, idealus gyvenimas skatina ir tokius kūrinius, o distopija gyvenime sukuria … Daugiau: Tobulo kūrinio paslaptis

Psichovektorių formulės

Sievos modelyje buvo paaiškinti visi koordinačių sistemos mazgai, atitinkantys pagrindines sąmonės sumatų ir sumantų kryptis. Šie mazgai formuoja psichovektorių, sukurdami kokią nors psichologijos logiką, kurioje veikiama pasaulyje. Psichovektorius dalinamas į kelias pagrindines dalis, kurios sukuria kryptį į išorę arba į vidų. Į išorę nukreiptas psichovektorius turi priežastį, priemones ir tikslą, kurie apgaubiami zonų, kuriose veikiama, … Daugiau: Psichovektorių formulės

Aukštutinė pilis

Šiame skyrelyje pakalbėsime apie pirmapradžio kūno sandarą substancijų spektro kontekste iš jo centrinės perspektyvos egzistencijoje ir būtyje. Kiek žmogus egzistuoja, jis yra sąmoningas informacijos sumavimo procesas rodančiojoje substancijoje, kuri yra žmogaus šviesos arka. Būtis yra ta centrinė substancija, kuri sudaro žmogaus būties centrą, esantį už sumavimo proceso ir po žmogaus mirties integruojama į planetinės tikrovės … Daugiau: Aukštutinė pilis

Drakono akies formulė

Skyrelyje „Begalinis žmogus“ paaiškinau principus, pagal kuriuos skaičiuojamas žmogaus egzistencijos mastas, kuris priklauso nuo sąmonė galimybių, nuo egzistencijos trukmės ir laisvaveikos. Jeigu šie parametrai yra riboti, naudojame operatorių Lim, jeigu neriboti – Inf. Taip gauname du kraštutinius atvejus, kurie yra minimalus rėizolas – Lim (0, 0, 0), minimalus žmogus Lim (1, 1, 1), išsivystęs žmogus … Daugiau: Drakono akies formulė

Hedonistinės ontologijos vieta

Šiame skyrelyje panagrinėsime išplėstą Mockaus madrigalo struktūrą, kurioje parodomas skirtumas tarp įprasto žmogaus ir filosofo pagal tai, kokios sievos proporcijos jų psichovektoriuose. Įprastas žmogus, vadinamas „gyvūnu“, labiau orientuojasi į apatinę, geidžiamąją madrigalo dalį, kurioje surinkti kūniški vektoriai; o filosofas, vadinamas „mąstytoju“, orientuojasi į būties klausimą, siekia ją vienu ar kitu būdu atskleisti, parodyti sąmonėje ir … Daugiau: Hedonistinės ontologijos vieta